บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ว.ด.ป. จำนวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มวิชาเอก
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น วิทยศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรีสากล ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ประถมศึกษา ปฐมวัย บรรณรักษ์ รวม
29 มี.ค.60 10 4 15 0 40 18 7 3 0 2 7 48 0 154
30 มี.ค.60 8 1 15 0 19 19 2 2 1 2 0 21 1 91
31 มี.ค.60 7 3 9 0 20 18 11 1 0 2 1 18 1 91
1 เม.ย.60 12 4 17 0 35 22 6 6 3 7 4 23 3 142
2 เม.ย.60 6 4 9 1 23 16 8 2 0 1 3 20 0 93
3 เม.ย.60 8 6 17 1 29 30 10 2 1 5 4 18 1 132
4 เม.ย.60 3 7 8 0 20 19 15 7 1 2 2 14 2 100
รวม
54 29 90 2 186 142 59 23 6 21 21 162 8 803