บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ว.ด.ป. จำนวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มวิชาเอก
ภาษาไทย อังกฤษ ปฐมวัย บรรณรักษ์ ฟิสิกส์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรีสากล ทัศนศิลป์ รวม หมายเหตุ
15 ส.ค.59 2 2 5 - 1 - 1 - - 11  
16 ส.ค.59 7 1 5 1 - - - - - 14  
17 ส.ค.59 1 5 6 - - 2 1 - - 15  
18 ส.ค.59 1 6 5 - - 1 - - - 13  
19 ส.ค.59 8 4 13 - 4 - 2 1 - 32  
20 ส.ค.59 7 13 25 3 9 - 1 - 1 59  
21 ส.ค.59 2 3 6 - 2 1 - - - 14  
รวม
28 34 65 4 16 4 5 1 1 158