หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...

 

บทความทางวิชาการ

 

คำถามชวนให้คิด
กับคำพูดทางบวก
...อ่าน...
นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์

 

รูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
...อ่าน...
นางกัลยา  มาลัย


 

แฟ้มกำกับการประกัน
คุณภาพภายใน.......
...อ่าน...
นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์

 

การนิเทศเยี่ยมยิ้ม
...อ่าน...
นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์

 

จำนวนกับตัวเลขใช้
ต่างกันอย่างไร.....
อ่านต่อ
นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์

 

การเขียนบทความ
ทางวิชาการ
...อ่าน...
นางสุวัณนา  ทัดเทียม

 

การจัดการเรียนรู้
....อ่าน...
นางสุวัณนา  ทัดเทียม

 

แนวทางการพัฒนา
ร.ร.ในเขตพื้นที่
...อ่าน...
นางกัลยา   มาลัย

 

การหาคะแนนทีเฉลี่ย
.....อ่าน...
นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์

 

การพัฒนาการประกันคุณภาพ
...อ่าน...
นายณรงค์ สังข์สอาด

 

การเขียนรายงาน ด้าน ๓ 
.... อ่าน...
ศน.เสกสรรค์  อรรถยานันทน์


คำถามชวนให้คิดกับ
คำพูด ทางบวก 
... อ่าน...

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092