ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ

 

 

 

 

นางมานพ  มณีโชติ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

นางนิทรา   อุ่นทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชลธิชา  พงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

นางวิภา   สาธิตะกร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายณนพพล  เสนาะดนตรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

นายโสรส  มั่นดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน