ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ

 

นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

นางนิทรา   อุ่นทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชลธิชา  พงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์  นาคพนม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายณนพพล  เสนาะดนตรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

นางสาวกัญจน์กมล  โพธิ์บุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นายอารักษ์  อินทรพยุง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน