หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการติดตามฯ
คำนิยามองค์กร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สนง.ลูกเสือ สพป.อ่างทอง
ศูนย์ประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุกิจ
ผู้จัดการ
สยามกีฬา
  

สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

ที่เด็กและเยาวชนควรรู้

     ปัจจุบันในแต่ละปีมีสถิติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ที่ดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมาก จึงน่าเป็นห่วงเด็ก(บุคคลที่มีอาย
เกิน 7 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์) และเยาวชน (บุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง 18
ปีบริบูรณ์ ) ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติเป็นอย่างยิ่ง จึงสมควรที่จะศึกษาเพื่อให้รู้จักยาเสพติดให้โทษ สาเหตุของการติดยาเสพติด โทษของยาเสพติดให้โทษ และการป้องกันมิให้ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดให้โทษต่อไป หาไม่แล้ว ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษก็อาจจะกระทำ
ความผิดอื่นที่ต่อเนื่อง เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและร่างกายอันเป็นปัญหาเดือดร้อนรำคาญและเป็น อาชญากรรมร้ายแรงมีผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวม

ความหมายของยาเสพติดให้โทษ

     ยาเสพติดให้โทษ หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่า
โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ
ในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความ
ต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิต
เป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย

ประเภทของยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แบ่งเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ

 • ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่นเฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน
 • ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเคอีน ฝิ่น
 • ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย
 • ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ อาเซติลคลอไรด์
 • ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม

สาเหตุของการติดยาเสพติดให้โทษ

สาเหตุของการติดยาเสพติดให้โทษมีหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่

 1. เพื่อนชักชวนหรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อน
 2. อยากรู้ อยากทดลอง
 3. ถูกหลอกเพื่อผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เพื่อให้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้แรงงาน เพื่อค้าประเวณี
 4. มีความเชื่อในทางที่ผิดว่ายาเสพติดให้โทษบางประเภทอาจช่วยให้สบายใจ ลืมความทุกข์ ช่วยให้ทำงานได้มากกว่าปกติ
 5. ขาดความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 6. สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการติดยาเสพติดให้โทษ บริเวณถิ่นที่อยู่อาศัยมีการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษหรือมีผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
 7. เพื่อหนีปัญหาในบางปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้กับตนเองได้

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092