...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...
หน้าหลัก ความเป็นมา เจ้าหน้าที่ ประกาศราคา/สอบราคา สรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ประกอบด้วย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี)
   
กฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กฎกระทรวง
มติ ครม. และหนังสือเวียนต่างๆ
รายชื่อกฎหมายต่างประเทศ
ความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

 

 

 

 

 


ข้อมูลข่าวสารของ สพป.อ่างทอง
คณะกรรมการศูนย์
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการ
ภาพถ่ายที่ตั้งศูนย์
มาตรา 7
มาตรา 9 (1) - (7)
ข้อมูลข่าวสารตาม ม.9(8)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  http://www.oic.go.th/ginfo

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092