การขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICES ของโรงเรียนแกนนำ
 
 
 
   
วิธีปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICES) ของโรงเรียน