หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการติดตามฯ
คำนิยามองค์กร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สนง.ลูกเสือ สพป.อ่างทอง
ศูนย์ประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุกิจ
ผู้จัดการ
สยามกีฬา
   
   
   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

    วิสัยทัศน์

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๖๓ บนพื้นฐานของความเป็นไทย รวมทั้ง
ลดช่องว่างของคุณภาพการศึกษา และลดความเสี่ยงของการออกกลางคัน โดยพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

    พันธกิจ

              พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความเป็นไทย ห่างไกลจากยาเสพติด  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ
ตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092