หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มอำนวยการ สพป.อ่างทอง...
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการติดตามฯ
คำนิยามองค์กร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สนง.ลูกเสือ สพป.อ่างทอง
การจัดการงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ e-office

ภาพข่าวกิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

สพป.อ่างทอง
    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสารบรรณจากระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทองได้แก่
รอง ผอ.สพป.ผู้อำนวยกลุ่มภารกิจ /บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มภารกิจ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องวิทยบริการ สพป.อ่างทอง และเริ่มใช้แล้วหลังการอบรม.

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092