การควบคุมภายใน ปี 2559

ที่
เรื่อง
1
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544
2
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3
การวิเคราะห์ควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)
4
แบบรายงานระดับหน่วยงานย่อย (กลุ่ม/งาน))
  -  แบบ ปย.1, แบบ ปย.2, แบบติดตาม ปย.2
5
แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (สพป./โรงเรียน)
  -  แบบ ปอ.1, ปอ.2, แบบ ปอ.3, แบบติดตาม ปอ.3