วันที่  22  เมษายน  2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประชุมคณะกรรมการ
คุมสอบและตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.
2560 ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองมีผู้มาเข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 
771  คน
ขาดสอบ 
26  คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันที่  19  เมษายน 2560
      นายสุดใจ   มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
เป็นประธานประชุมชี้แจง
ทำความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.อ่างทอง 
เกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังรองรับจัดตั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


      ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเปตอง
โรงเรียนวัดสีบัวทอง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
3
การแข่งขันกีฬาเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิค ระดับภูมิภาค
ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2560
โดยการนำของ นายบุญยิ่ง  เชื้อนิล  ผอ.ร.ร.วัดสีบัวทอง และ
คุณครูพัชนี  คุณครูมาโนชย์ ผู้ฝึกสอน


โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรม
“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”(LIFE SAVING)
ตามนโยบาย สพฐ. และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการป้องกันนักเรียนจมน้ำ
การสาธิตทักษะชีวิต (Life skills)
การเอาชีวิตรอดทางน้ำ  เทคนิคการช่วยชีวิตด้วยการ ตะโกน
โยน ยื่น การลอยตัว การใช้ชูชีพ และการเคลื่อนตัว
    โดย
วิทยากรจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
 ผู้เข้ารับ
การอบรมประกอบด้วย ครู และนักเรียน จำนวน 4 รุ่น รวม
300 คน ระหว่างวันที่ 9
– 12 เมษายน
2560  ณ  สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง


วันที่  10  เมษายน 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2559
  ประเภท  ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
จำนวน  6  ราย  ได้แก่
1. นางกานต์สินี  เอี่ยมดี  ครูโรงเรียนวัดถนน
2. นางเกษะณี  สอนภู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
3. นายธีรพงศ์  ทองพันชั่ง  ครูโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
4. นายเชษฐพันธ์  ฟองสวัสดิ์  ครูโรงเรียนวัดงิ้วราย
5. นายวัชระ  ทองนิล  ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
6. นางสมคิด  พุ่มพวง  ครูโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง


วันที่ 10 เมษายน 2560
     นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน
ผู้ส่งผลงานเพื่อพิจารณาลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
ปี
2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่ 10 เมษายน 2560
นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ ร.ร.วัดนางเล่ว
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  10  เมษายน 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โครงการการบริหารจัดการ
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครั้งที่ 2/2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันที่  8  เมษายน 2560
       นายสมเกียรติ    แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดอ่างทอง เรื่องการวัดและประเมิน
ตามสภาพจริง (
Authentic Assessment) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560   โดย สพป.อ่างทอง ร่วมกับคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมขันตยาภิวัฒน์โรงเรียนวัดสระแก้ว
(รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมภ์)


วันที่ 23 มีนาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผู้อำนวยการลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง   ร่วมพิธีเปิดงาน
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดย  หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล   รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด   มีลูกเสือในสังกัด
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทอง   จำนวน  150  คน
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่
23-27 มีนาคม 2560  ณ   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรีวันที่  22  มีนาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดห้องศาสตร์พระราชาและ
เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา  2559   ณ  ร.ร.วัดท่าชุมนุม


วันเสาร์ที่ 18  มีนาคม พ.ศ. 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
ประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ. 2560 มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ ทั้งสิ้น 72  คน มาสอบ 72 คน
โดยมี ดร.ต่อศักดิ์   บุญเสือ ผอ.สพป. ลพบุรีเขต 2 ได้มาเยี่ยม
สนามสอบวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ดำเนินการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประกาศผลสอบภายในวันที่
24 มีนาคม 2560  ดูได้จากทาง www. atg.obec.go.th


วันที่  17 มีนาคม 2560
        นายนันทภพ  เคหา  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกัน โอกาสทางการเรียนรู้
(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
 เพื่อขยายผล
การจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบ
สารสนเทศ โดย  นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ได้พบปะพูดคุยและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรม
ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนที่สมควร
ได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือทุกคน
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  2 รุ่น  โรงเรียนละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 146 คน  ณ  ห้องประชุมธงทอง  ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง

วันที่  10  มีนาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นายสมเกียรติ  แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน  พร้อมติดตามการอ่านคล่องเขียนคล่อง
และการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน  ณ  ร.ร.วัดสามโก้


วันที่  10  มีนาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการบัณฑิตน้อย
ณ  โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ


วันที่  9  มีนาคม 2560
      นายนพปฏล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก  กิจกรรม
เข้าค่ายภาษาไทย  มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน  150  คน
ณ  ร.ร.วัดโพธิ์ทอง


วันที่   8  มีนาคม  2560
      นายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ   (
National Test: NT)  ชั้น ป.3
ปีการศึกษา 2559  ณ ศูนย์สอบ สถานศึกษาในสังกัด
ตามที่ สพฐ. กำหนด  เพื่อวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ
3  ด้าน คือ ด้านภาษา(
Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy)
และด้านเหตุผล (
Reasoning Abilities)   มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น
จำนวน  2
,716  คน


วันที่  7   มีนาคม 2560
      นายนพปฏล  บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีมอบถุงเท้ากีฬาให้กับนักเรียน โดย
บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด  นำมามอบให้กับโรงเรียนในสังกัด
สพป.อ่างทอง  จำนวน  40  แห่ง  ณ  ร.ร.วัดโบสถ์ (ประชานุกูล)


วันที่  7  มีนาคม 2560
      นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผวจ.หวัดอ่างทอง
และนายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมให้กำลังใจ
นักเรียน ร.ร.วัดหนองยาง  และ ร.ร.วัดจำปาหล่อ เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันกิจกรรมการประกวด
TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 และการนำเสนอ
ผลงานการดำเนินโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  พัทยา  ชลบุรี


วันที่ 7 มี.ค.2560
      ว่าที่ ร. ต.จิรวัฒน์ นาคพนม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
เป็นประธานพร้อมคณะ จนท.ออกพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับชุมชน ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน.ขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียน ต่ำกว่า40คน ณรร.วัดจันทราราม อ.โพธิ์ทองวันที่  1  มีนาคม 2560
      นายนพปฏล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษกลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก
โดย  นายธีรวุฒิ  บุญสอน ผอ.ร.ร.วัดยางซ้าย  กล่าวรายงาน
ณ  โรงเรียนวัดลั่นทม


วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2560
       นายนันทภพ  เคหา  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
นายณนพพล  เสนาะดนตรี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และคณะ  ออกตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน  ณ  ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง
และ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ 2560 เข้ารับการอบรม จำนวน  100 คน
โดย นางนวลเนตร  กวยาวงศ์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน
จังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมขันตยาภิวัฒน์
ร.ร.วัดสระแก้ว  (รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมภ์)


วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560
    นายสมปอง  คงอ่อน   นายสมเกียรติ  แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  ออกติดตามตรวจเยี่ยมการสอบ
การอ่านการเขียน ของนักเรียน ในการวัดประเมินผล
การอ่านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
โดย นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง ได้มอบหมาย
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และศึกษานิเทศก์ ออกติดตามตรวจเยี่ยม
ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่  23-24  กุมภาพันธ์ 2560


วันที่  21  กุมภาพันธ์ 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี
2560  โดย นายนันทภพ   เคหา  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 51  คน  ณ  สวนไทรโยครีสอร์ท
อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยข้าราชการครูและผู้บริหารในสังกัด สพป.อ่างทอง
ร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงจาก
นักร้องกิตติมศักดิ์ ในงาน อ่างทองรำลึก
31 ปี ใต้ร่มพระบารมี
องค์ภูมิพล  ณ  เวทีกลางสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นักร้องจาก ร.ร.อมราวิทยาภูมิ รองชนะเลิศ
อันดับ
1   ได้แก่ ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง   รองชนะเลิศ อันดับ 2
จากสำนักงานเกษตร นักร้องขวัญใจ  ได้แก่ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน


      นางสุนทรี  สายสุทธิ  ครูเชี่ยวชาญ
ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพดีเด่น มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา รับมอบเข็มทองคำ
“คุรุสภาสดุดี”  ประจำปี พ.ศ.2559 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู
(ซึ่งได้รับคัดเลือก จำนวน  5 คน จากทั่วประเทศ)   โดย พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ณ หอประชุม
คุรุสภา  เมื่อวันที่
16  มกราคม 2560


16  กุมภาพันธ์ 2560
       นายนันทภพ    เคหา  รอง  ผอ.สพป.อ่างทอง
นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 160 คน
เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์และถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง รอบที่ 2


      เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊สุวรรณ
นักเรียนชั้น ม.
2 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
ได้รับคัดเลือกนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำปี
2559  รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน
จำนวน
40,000 บาท ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ
จำนวน 
136  คน  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559


วันที่  9  กุมภาพันธ์ 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2560  ณ  ห้องประชุมธงทอง
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

วันที่  กุมภาพันธ์ 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส)
โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
39 โรงเรียน
และเทศบาล
โรงเรียน  รวม 41  คน เข้าร่วมประชุม
ณ  ห้องประชุม ร.ร.วัดม่วงคัน


วันที่  7  กุมภาพันธ์  2560
      นายสมเกียรติ  แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย นายอารักษ์  อินทร์พยุง  ผอ.กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน 
ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน
ประจำปี 2560 
โดย  นายบัณฑิต ศรีพุทธรางกูร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานพิธีเปิด  ณ  ร.ร.วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)


วันที่ 29  มกราคม 2560
     นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560 โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน
และ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาฯ สพฐ. กล่าวรายงาน
ณ  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีนักเรียน
ในสังกัด สพป.อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดแข่งขัน
ร.ร.วัดท่าสามัคคี  ได้นำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่มาจัดแสดง
และ จำหน่าย  และ  ร.ร.วัดม่วงคัน ได้ผลิตขนมเกสรลำเจียก
และ ขนมวุ้นกะทิลำไย  จำหน่ายภายในงาน   ระหว่างวันที่
29 -31 มกราคม  2560


วันที่  28  มกราคม 2560
   สพป.อ่างทอง จัดโครงการยกระดับคุณภาพการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา "การประชุม
เชิงปฏิบัติการ อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ" จัดอบรม
ลูกเสือสามัญ จำนวน 160 คน และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน
44 คน  เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่  28-29   มกราคม  2560
ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 


วันที่  28  มกราคม 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมพลังแห่งความดี โดยความร่วมมือ
ระหว่าง อบจ.อ่างทอง
และ สพป.อ่างทอง ได้จัดกิจกรรม
อบรมธรรมะให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
สพป.อ่างทอง  เป็นเวลา 2 วัน  โดยมี นางพนตา ทองคำใส

รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน
พิธีเปิด  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง


วันที่  25  มกราคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ในการพิจารณาดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินงาน  ณ  ห้องประชุมสานฝัน  สพป.อ่างทอง


วันที่ 25 มกราคม 2560
      นายประมวล  มุ่งมาตร  รอง ผวจ.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40
ให้กับโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง
จำนวน  42  แห่ง  โดย  นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุมธงทอง  ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง


วันที่ 22  มกราคม 2560
      จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประจำปี 2560 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 382 คน ประกอบด้วย
วิชาคณิตศาตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 195 คน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน  5  คน  และ
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 212 คน
ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง


วันที่  24  มกราคม 2560
     นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผวจ.
อ่างทอง เป็นประธาน
ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม จำนวน
1  คน  ณ  อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์  วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2560  เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาส ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิฯ
จะทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
มีนักเรียนทุนมูลนิธิฯ  เข้ารับการพิจารณา จำนวน  5  คน
ณ  ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง


วันที่ 14 มกราคม 2560
     นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผวจ.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560
ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
พิธีมอบทุนการศึกษา มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน
โดยมี นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง และ
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบ ณ หอประชุมอำเภอ
เมืองอ่างทอง และการจัดกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัล
โดยส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง
ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


วันที่  13  มกราคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมีนายฉลอง  อำพันเรือง
ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง และนายไพบูลย์  ปรากฏผล
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ได้ร่วมลงนามเป็นพยาน
มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 34  คน ลงนามบันทึกข้อตกลง
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  9  มกราคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
(
ICU)  จำนวน  10  โรงเรียน ณ  ห้องประชุมสานฝัน


 วันที่  26  ธันวาคม 2559
          นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่า
การเรียนปกติ
” โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท อักษร
อินสไปร์ จากัด ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
และหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม  จำนวน
166  คน   ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่ 21 ธันวาคม 2559
     นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง 
เป็นประธานประชุม ปฏิบัติการตัวแทนภาคเอกชน
(
School Partners) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โดยตัวแทน บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ได้มาชี้แจง
ทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ จำนวน  35 แห่ง  และศึกษานิเทศก์
สพป.อ่างทอง  จำนวน  11 คน  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90


วันที่  17  ธันวาคม 2559
        นางกัลยา  มาลัย  รองผู้อำนวยการลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง  เป็นวิทยากรบรรยาย
และเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดย
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง จัดอบรม
ระหว่าง วันที่ 17-19  ธันวาคม 2559 มีลูกเสือเข้ารับ
การอบรม  73  คน ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง


วันที่  16  ธันวาคม 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่
66  ปีการศึกษา 2559 และเยี่ยม
ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
โดย  นายพะโยม   ชิณวงศ์  รองเลขาธิการ คณะกรรมการ
การศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานพิธีเปิด
ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี


วันที่  13  ธันวาคม 2559
   พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
มอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ พร้อมมอบ
ทุนการศึกษา
20,000 บาท ทุนบำรุงห้องสมุด 10,000 บาท
ชุดนักเรียน ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และตู้ยาเวชภัณฑ์
ซึ่งเป็นโครงการ ที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน
ที่ขาดแคลนโดย นายชัยวัฒน์  มั่นอก  ผอ.ร.ร.วัดแปดแก้ว
รับมอบ ณ  โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)
ตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


วันที่  13  ธันวาคม 2559
  นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีลงนาม
ความร่วมมือเครือข่ายครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง โดย ดร.วรรณา  ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีพโพธิ์ทอง กับโรงเรียนในเครือข่าย
แนะแนว สังกัด สพป.อ่างทอง และ สพม.5 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
โพธิ์ทอง


วันพุธที่  14 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการ
สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นในภาคเช้าสำรวจ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรในสพป.อ่างทอง
และประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  ในภาคบ่ายตรวจ
หลักฐานต่อ และสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียระดับ
สถานศึกษา ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง


วันที่ 14 ธันวาคม 2559
          นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน
ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายก รัฐมนตรีเป็นประธาน มอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้พร้อมมอบทุนการศึกษา
20,000 บาท
ทุนบำรุงห้องสมุด
10,000 บาท ชุดนักเรียน ชุดกีฬา อุปกรณ์
กีฬา และ ตู้ยาเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือ
และสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลน  โดย นายชัยวัฒน์  มั่นอก
ผอ.ร.ร.วัดแปดแก้ว รับมอบ ณ โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่ม
ระชัฏกุล) ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
        นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทองง พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.นำบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างจัดกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 
ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร สพป.อ่างทอง กิจกรรมประกอบด้วย
เคารพธงชาติและกล่าวปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ตั้งจิตอธิษฐานด้วย การยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที  ปลูกต้นไม้
ของพ่อ (ต้น ราชพฤกษ์)


วันที่  15-17  พฤศจิกายน 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย นายสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป
และนายณรงค์  สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน  ณ  ร.ร.วัดกำแพง อำเภอไชโย
โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอวิเศษชัยชาญ


วันที่  17 พฤศจิกายน 2559
       นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.อ่างทอง
และคณะกรรมการรับนักเรียน สพม. 5  เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ  ห้องประชุมสานฝัน ซึ่งได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ –
30 มีนาคม 2560


วันที่  15  พฤศจิกายน 2559
        นางกัลยา  มาลัย  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2559
นักเรียนที่เข้ารับการประเมินได้แก่ เด็กหญิงสุพิดชญา  บรรเลง
ร.ร.วัดสระแก้ว เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊วรรณ ร.ร.วัดสุวรรณราชหงส์
และ นางสาวมรกต  แซ่ว้าน ร.ร.วัดสระแก้ว และสถานศึกษาที่รับ
การประเมิน ได้แก่  ร.ร.วัดสุวรรณราชหงษ์ และ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน
 


วันที่  14  พฤศจิกายน 2559
       นายสมชัย  ปานผาสุข  รอง  ผอ.สพป.อ่างทอง
และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องใน
“วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง
” โดย  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ  หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง


วันที่  12  พฤศจิกายน  2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559  มีนักเรียนสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 465 คน ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง


วันที่ 31  ตุลาคม 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่พระครู
ปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ เจ้าคณะอำเภอ ป่าโมก เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสระแก้วฯ ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น
โดยจัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุที่เป็นครูและบุคลากรของโรงเรียน
จำนวน
5 รูป  และพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 99  รูป
ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตนสร้างมหากุศล  เป็นเวลา 
5 วัน
ระหว่าง วันที่ 
27-31 ตุลาคม 2559  ณ  ร.ร.วัดสระแก้ว
(รุ่งโรจน์ ธนกุลอุปถัมภ์)


วันที่  31  ตุลาคม 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ร่วมประชุมทางไกล
VDO Conference รับฟังนโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินการประเมิน
ข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
โดย  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  รองเลขา กพฐ.  เป็นประธาน 


วันที่ 21 ตุลาคม 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง นำข้าราชการในสังกัด
กล่าวถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่ง หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารสำนักงาน โดย สพป.อ่างทอง ได้ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด
จัดทำริบบิ้นดำไว้ทุกข์เพื่อแจกจ่าย ประชาชนในเขตพื้นที่
รวมจำนวนทั้งสิ้น  100,000 อัน 


  วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานการประชุม
คณะงานจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลาทางการศึกษา ของ สพป.อ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์,  ประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานเครือข่าย
ปฐมวัย/ประถมศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดให้จัดทำแผนพัฒนา ครูฯ ตาม 1.จุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 11 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายและจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบาย ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมสานฝัน  สพป.อ่างทอง


วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง


วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีเยี่ยม ผู้ประสบอุทกภัย
และพิธีมอบถุงยงชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง ให้กับราษฎร์ที่ประสบอุทกภัย
ในอำเภอเมือง ป่าโมก วิเศษชัยชาญ   ณ  อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาล
ตำบลบางจักโดยมีนายวีรวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วน
ราชการ ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน


วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม
“ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการเขียน”  ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมวาสิกฐี จังหวัดสุพรรณบุรี


วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (กรณีเลิกสถานศึกษา) ที่ไม่มีนักเรียนมาเข้าเรียนเนื่องจากไปเรียนรวมกับสถานศึกษาอื่นในสังกัดแล้วและ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2550 จึงได้ประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
ประธานสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวปฏิบัติ ณ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ  ซึ่งมีร.ร.วัดสุวรรณ
มาเรียนรวม และโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม  ซึ่งมีร.ร.วัดเทวราช มาเรียนรวม
โรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง  จำนวน 5 โรงเรียน  ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดสุวรรณ
อำเภอเมือง  2.โรงเรียนวัดเทวราช  อำเภอไชโย 3. โรงเรียนวัดเกตุ  อำเภอป่าโมก
4. โรงเรียนวัดยางมณี  อำเภอโพธิ์ทอง  5.โรงเรียนวัดไผ่แหลม  อำเภอสามโก้

วันที่  23  กันยายน 2559
       นายขจรชัย  วัฒนาประยูร    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมสัมมนาข้าราชกา รและลูกจ้างประจำอาวุธโส ประจำปี 2559
(งานเกษียณอายุราชการ)  โดย นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง  กล่าวรายงาน
ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 153  คน


วันที่  20  กันยายน  2559
      นายสุดใจ  มอญรัต   ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี พ.ศ.2557  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  จำนวน  47  ราย   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  12  กันยายน 2559
      นายโสรส  มั่นดี  ศึกษานิเทศก์เป็นตัวแทนรับมอบโล่ เป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลระดับภาค ภาคกลาง
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี


วันที่  10  กันยายน  2559
    นายนพปฏล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธี
เปิดประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
“ปีการศึกษา 2559-2560 ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น
”  ผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ  1  คน  รวม 147  คน
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วัน ที่  10  กันยายน 2559
       นายสมชัย ปานผาสุข  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรม และเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา  ณ  โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ


วันที่  9  กันยายน 2559
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 39 แห่ง (ครู 1 คน นักเรียน 3 คน)
รวม ครู  39   คน นักเรียน 117 คน เข้ารับการอบรม  ณ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม


วันที่  9  กันยายน 2559
     นายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดการประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม
โดยมีให้ครูผู้รับผิดชอบเด็กพิการเรียนร่วม อบรม จำนวน 100  คน  (โรงเรียนละ 1 คน)
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  7  กันยายน  2559
     นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
โดยมีนักเรียน ป.ป.ช.สพฐ.โรงเรียนสุจริต
รุ่นที่ 2  โรงเรียนละ  5  คน  จำนวน 150  คน และคณะวิทยากรจาก ป.ป.ช.
จังหวัดอ่างทอง   ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  7  กันยายน  2559
      นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์
สพป.อ่างทอง  ร่วมกิจกรรม
“ครูตู้สัญจร” ปี 2559 (ภาคกลาง)  เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบรอบ 70 ปี และโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ
สพป.อ่างทอง ร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (
DLTV)
“ครูตู้สัญจร” ลพบุรี  โดย  ดร.อนุสรณ์  ฟูเจริญ   ผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ  โรงเรียนวัดโคกหม้อ  อำเภอเมืองลพบุรี


วันที่  5  กันยายน  2559
      คณะกรรมการตัดสินสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2558 ได้ดำเนินการประเมิน
และตัดสินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ณ  สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 32  แห่ง


วันที่ 5  กันยายน 2559
     นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (
Best  Practice)
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนในฝัน  และเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนในฝัน
10  โรงเรียน   ณ  ร.ร.ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)


วันที่  5  กันยายน  2559
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
เพื่อพัฒนาผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  ให้เป็นผู้ที่มีระบบ
และวิถีพอเพียง  สุจริต  รับผิดชอบ  ปลอดอบายมุข   ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน  92 คน  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่   27  สิงหาคม 2559
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการอ่าน การเขียนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้น ป.1 และ ป.3  ที่มีนักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ตามข้อมูลจากระบบ
e-mas
จำนวน 93 โรงเรียน  รวม  125 คน  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วัน ที่  26  สิงหาคม 2559
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดปีงบประมาณ 2559   โดยมีครูในสังกัด
เข้ารับการอบรม 147 คน  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันที่  25  สิงหาคม 2559
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด
และบรรยายพิเศษ โครงการสภานักเรียนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน
โดยมีประธานสภานักเรียนและสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม (โรงเรียนละ 2 คน)
จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น
78 คน เข้าร่วมประชุม
 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  25  สิงหาคม 2559
      นายพิพัฒน์  ราชศิริ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  เป็น ประธานพิธีส่งมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
และอุปกรณ์กีฬา  มูลค่า  50,000 บาท  ให้กับโรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
โดย นายสุดใจ  มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
และนายธีรวุธ  จิระโภคิน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  รับมอบ


วันที่  23  สิงหาคม 2559
นางจารุณี  ปานแดง  ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเตรียม รับการประเมินออนไลน์ในการรักษา
สภาพการได้รับป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ  ห้องประชุมอ่างทอง
สพป.อ่างทอง


วันที่  23  สิงหาคม 2559
นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(
Learning and Innovation Skills)  โดยการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (
DLIT)  ผู้เข้าอบรม จำนวน  2  รุ่น   รุ่นละ 1 วัน
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90  
 


วันที่  22  สิงหาคม 2559
     นายอภิชัย  กรมเมือง  ประธานคณะกรรมการติดตามและคณะ
ประกอบด้วย นายอรุณ  พรหมจรรย์   และนายชนัฐชัย  ตาควัน
จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรวจติดตาม
ผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
โดย นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
ร่วมนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559
     
นาย สุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2559 โดยรับเกียรติจากนายภิรมย์  นันทวงศ์
อดีต ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นวิทยากร ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง และในวันที่  17 สิงหาคม 2559
ศึกษาดูงาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1


วัน ที่  13  สิงหาคม 2559
    นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธี
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน
ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และมีความเข้าใจ
ในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียนในสังกัด  จำนวน 152  โรงเรียน
  เข้ารับการอบรม ณ  หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
 สพป.อ่างทอง


วัน ที่  8  สิงหาคม 2559
        นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (กศจ.)  ครั้งที่
5
ณ  ห้องประชุมโพธิ์ทอง  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2


วันพุธที่  3  สิงหาคม 2559
        นายกมล  ศิริบรรณ  ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. เป็นประธาน
เปิดการประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาคภาคกลางณ
โรงแรมโกเด้นดราก้อน  รีสอร์ท  จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนายสุดใจ  มอญรัต
ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ Best  Practice
ผลงาน 1 โรงเรียน  1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล การจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนดีประจำตำบลให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. ตามเป้าหมาย
และภาพความสำเร็จของโรงเรียนประจำตำบลทุกด้าน


วันที่  26  กรกฎาคม 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ครั้งที่ 4/2559
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  25  กรกฏาคม 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง  โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าประชุม  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90


วันที่ 15 กรกฏาคม 2559
      นายสมปอง คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ
สพป.อ่างทอง ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2559  ณ  วัดในจังหวัดอ่างทอง


วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
      นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
กิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด
และบรรยายพิเศษ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข  ประจำปี 2559  แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
160 คน  โดย นางกัลยา  มาลัย  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  กล่าวรายงาน
  ณ  หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90วันที่  13  กรกฎาคม 2559
      นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระดับจังหวัด  เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ  ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง


วันที่  12  กรกฏาคม 2559
      ดร.กัลยา  มาลัยรอง ผอ.สพป.อ่างทอง รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 5 จาก นายการุณ สกุลประดิษฐ  เลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2559
ณ  หอประชุมคุรุสภา
  กรุงเทพฯ


วันที่  12  กรกฎาคม 2559
         นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด
การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90   มีกิจกรรมแข่งขันการพูด
ภาอังกฤษ
Impromptu  Speech  เล่านิทาน Story  Telling  และการแข่งขัน
Multi  Skills Competition โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก  14  กลุ่มโรงเรียนร่วมแข่งขัน


วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
       นายขจรชัย  วัฒนาประยูร   รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
ถวาย ราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 และเป็นประธานพิธีทบทวน
คำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี
2559  โดย นางกัลยา  มาลัย  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
กล่าวรายงาน  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 


วันที่  30  มิถุนายน  2559
       นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2559
อำเภอเมืองอ่างทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  อำเภอไชโย  และอำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอละ  1  คน  รวม  4  คน   ณ  ห้องประชุมสานฝัน  สพป.อ่างทอง 

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม